Commentaires

  1. הרב שלום, אני מקווה שאתה תדע בישיבה הרבה הצלחה ושזה יכול ללמד הדרכים של תורת חיים. על מה שאמר, כי אינטרס הקב”ה רק על ידי התפילה והטובה התורה, וכי הם היעדים להיות מושג, הקרבה עם קב”ה האין היא המטרה האמיתית לכת במציאות הם רק אמצעי כדי להשיג את המטרה האמיתית הזאת, שהיא אגב לצורך העולם בעתיד להתענג הפאר הנשגב שלו. כך שאם עוד דרך מאפשר לי מגיע לשם הוא לא יכול להיות שקול כמטרה בפני עצמה תוך שמירה בגבולות החוק טהור?. במיוחד אם אמצעי אחר מאשר השלושה הנ”ל מאפשרים לי ללמוד תורה עם הרשעה ואמונה יותר, אנו יכולים לומר כי הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב זה אומר “ילד היקר שלו” נהג להתקרב אליו במידה להשיג מצוות שלושת הנ”ל? ולבסוף אנו יכולים לומר, אפוא, כי שלושת הדברים האלה שלשמה נברא העולם חשובים ביותר משום שהם מאפשרים לנו להתחבר אל מקור טוב אינסופי, אבל הסוכנים לבוא יש דרכים כי הקדוש ברוך הוא במיוחד אוהב הכל, וכי הם אמצעי חשוב כמו שלושה מהמים האחרים?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *